Burdur Valiliği
Burdur Valiliği
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
Burdur Valiliği
Burdur Valiliği
Müteahhitlik ve Geçici Müteahhitlik Yetki Belgeleri

YAPI MÜTEAHHİTLERİNİN KAYITLARI İLE ŞANTİYE ŞEFLERİ VE YETKİ BELGELİ USTALAR HAKKINDA YÖNETMELİK UYGULAMASI

16.12.2010 tarih ve 27787 Sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “Yapı Müteahhitlerinin Kayıtları ile Şantiye Şefleri ve Yetki Belgeli Ustalar Hakkında Yönetmelik” ile 01.01.2012 tarihinden itibaren inşaat ve tesisat işlerinde yapım işi üstlenen müteahhitlerin yetki belgesiz usta çalıştırmalarına izin verilmemesi, ilgili idarelerce ve yapı denetim kuruluşlarınca şantiyede yapılacak kontrollerde, ustaların yaptıkları işe uygun yetki belgelerinin bulunup bulunmadıklarının denetlenmesi, hiçbir belge sahibi olmayan ustalar nedeniyle cezalı duruma düşülmemesi için, belge sahibi olmayan ustaların Geçici Ustalık Yetki Belgesini almaları gerekmektedir. Geçici Ustalık Belgesi alınabilmesi için, 16.12.2010 tarihinden önce inşaat ve tesisat işlerinde çalıştığına ilişkin müteahhitten alınacak yazı veya sosyal güvenlik kuruluşlarından alınacak belge ile bu yönetmeliğin yayımı tarihinden itibaren en geç 01.01.2015 tarihine kadar Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerine veya yapı ruhsatı düzenlemeye yetkili idareye başvurulması zorunludur.

YAPI MÜTEAHHİTLERİNİN KAYITLARI

16/12/2010 tarih ve 27787 Saylı Resmi Gazete de yayımlanan "Yapı Müteahhitlerinin Kayıtları ile Şantiye Şefleri ve Yetki Belgeli Ustalar Hakkında Yönetmelik" gereği; 01/01/2012 tarihinden itibaren her müteahhidin bir yapı müteahhidi yetki belgesi numarası alması, bu numaranın yapı ruhsatında, yapı kullanma izin belgesinde ve yapım işleri sözleşmelerinde kullanılması esastır. Müteahhitlerimizin Yetki Belgesi alarak, bu belgeye verilecek olan numarayı yapımla ilgili her türlü işlerinde kullanmaları zorunluluğu doğmuştur. Bunun sonucunda yetki belgesi numarası olmayan, hatalı imalattan dolayı ceza almış müteahhit veya şirketlere inşaat yapım izni verilmeyecektir.

MÜTEAHHİT BELGE SORGULAMA VE KAYIT İŞLEMLERİ

Bakanlığımızca Kayıtlarına ulaşılabilen Yapı Müteahhitlerine “Yapı Müteahhidi Yetki Belgesi Numarası” oluşturdu. Müteahhitler ve Vatandaşlar Bakanlığımızın

http://yambis.csb.gov.tr/

İnternet adresinden numaraları olup olmadığını vatandaş girişi bölümünden girerek TC kimlik veya tüzel şirketlerde vergi numarası yazarak kayıtlı olup olmadıklarını kontrol edip, yine internet üzerinden kayıt olabileceklerdir.

İnternet üzerinden yapılan kayıt işlemlerinde Başvurunun onaylanabilmesi için istenen belgelerin en kısa sürede Müdürlüğümüze iletilmesi gerekmektedir.

Müteahhit Tanımlama : İlk defa kayıt numarası alacakların firmalarını tanımlama sekmesi.

Yetki Belgesi Numarası Başvuru : Yetki Belge Numarası İçin Başvuru Sekmesi.

Müteahhit Sorgulama : Yetki Belge Numarası ve Müteahhit Sorgulama Sekmesi

YAPI MÜTEAHHİDİ YETKİ BELGESİ NUMARASI BAŞVURUSUNDA İSTENEN BELGELER

GEÇİCİ MÜTEAHHİTLİK İÇİN: (İnşaat; Bodrum+2 Kat, 500 m2 Aşmayacak Şekilde ise)

1- Kimlik Fotokopisi

2- Başvuru Formu. (Adres, Telefon Bilgileri, T.C. Numaraları Gibi İlgili Tüm Haneler Eksiksiz Doldurulacak.)

3- Tapu Fotokopisi

4- Geçici Yapı Müteahhitliği Yetki Belgesi Numarası için tapu hisseli olması durumunda noter onaylı muvafakatname.

5- Geçici Müteahhitlik Yetki Belgesi Numarasının Kullanımına İlişkin Taahhütname. (Müdürlüğümüzden alınabilir)

6- Banka Dekontu [Halk Bankası Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Döner Sermaye Hesabına İl Müdürlüğümüzden referans numarası alınarak yapılmaktadır.]

Dekont başvuru sahibi adına yatırılacaktır.

GERÇEK KİŞİ İÇİN:

1- Başvuru Formu (Adres, Telefon Bilgileri, T.C. Numaraları Gibi İlgili Tüm Haneler Eksiksiz Doldurulacak.)

2- Kimlik Fotokopisi

3- Ticaret Odası Kayıt Belgesi (Aslı veya Aslı gibidir onaylı sureti) başvurulduğu yıl içinde alınmış olacak. (Faaliyet alanında inşaat ile ilgili kodlar bulunacaktır)

4- Vergi Levhası Fotokopisi

5- Banka Dekontu [Halk Bankası Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Döner Sermaye Hesabına İl Müdürlüğümüzden referans numarası alınarak yapılmaktadır.]

Dekont başvuru sahibi adına yatırılacaktır.

ŞİRKETLER İÇİN:

1- Başvuru Formu (Adres, Telefon Bilgileri, T.C. Numaraları, Son Ortaklık Durumları Gibi İlgili Tüm Haneler Eksiksiz Doldurulacak.)

2- Şirketin Ticaret Odası Kayıt Belgesi (Aslı veya Aslı gibidir onaylı sureti) başvurulduğu yıl içinde alınmış olacak.

3- Şirketin Vergi Levhası Fotokopisi

4- Şirketin Kuruluş Gazetesi ( Aslı veya Aslı gibidir Onaylı)

5- Herhangi bir değişiklik ( unvan, sermaye artırımı, amaç ve şirket temsil) olduysa bunun yayınlandığı ticaret sicil gazetesi ( aslı veya aslı gibidir onaylı sureti )

6- Son ortaklık pay durumunu gösterir gazete (aslı veya aslı gibidir onaylı sureti)

7- Ortakların Kimlik Fotokopileri

8- Banka Dekontu [Halk Bankası Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Döner Sermaye Hesabına İl Müdürlüğümüzden referans numarası alınarak yapılmaktadır.]

Dekont şirketin vergi numarası adına yatırılacaktır.

ADİ ORTAKLIK İÇİN:

1- Kişilerin Kimlik Fotokopileri

2- Başvuru Formu.(Adres, Telefon Bilgileri, T.C. Numaraları, Son Ortaklık Durumları Gibi İlgili Tüm Haneler Eksiksiz Doldurulacak.)

3- Ortaklara Ait Ticaret Odası Kayıt Belgesi. (Faaliyet alanında inşaat ile ilgili kodlar bulunacaktır) başvurulduğu yıl içinde alınmış olacak.

4- İlgili vergi dairesi müdürlüğünden alınacak adi ortaklığa ait vergi numarasını gösteren belge.

5- Banka Dekontu [Halk Bankası Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Döner Sermaye Hesabına İl Müdürlüğümüzden referans numarası alınarak yapılmaktadır.]

Dekont adi ortaklığın vergi numarası adına yatırılacaktır.

6- Adi ortaklık kayıtlarında ortakların her biri için müteahhitlik kaydının tamamlanmış olması gerekmektedir.

YAPI KOOPERATİFLERİ İÇİN:

1- Başvuru Formu (Adres, Telefon Bilgileri, T.C. Numaraları Gibi İlgili Tüm Haneler Eksiksiz Doldurulacak, Yapı Kooperatifini Temsile Yetkili En Az iki Yönetim Kurulu Üyesince İmzalanacak.)

2- Yapı Kooperatifinin Ticaret Oda Kayıt Belgesi (Aslı veya Aslı gibidir Onaylı). başvurulduğu yıl içinde alınmış olacak.

3- Yapı Kooperatifinin Vergi Levhası Fotokopisi

4- Yapı Kooperatifinin Kuruluş Gazetesi ( Aslı veya Aslı gibidir Onaylı)

5- Yapı Kooperatifinin Kendi Yapılarının Müteahhitliğini Üstlenmeye Yetkili Olduğunu Gösterir Genel Kurul Kararı veya Kararın Yayınlandığı Ticaret Sicil Gazetesi (Aslı veya Aslı gibidir Onaylı)

6- Kooperatif Binalarının İnşa Edileceği Arsanın Mülkiyetinin Kooperatife Ait Olması Halinde Tapu Senedi; Arsanın Mülkiyetinin Kooperatife Ait Olmaması Halinde Arsa Sahibi İle Yapılmış Noter Onaylı Tapuya Şerh Verdirilmiş Satış Vaadi Sözleşmesi ( Aslı veya Aslı gibidir Onaylı)

7- Yapı Ruhsatı Düzenlenecek Kooperatif Binasına İlişkin İlgili Bilgilerin Yer Aldığı Temsile Yetkili En Az İki Yönetim Kurulu Üyesince İmzalı “Yapı Ruhsatı Ön Başvuru Formu” (İlgili Kısmı Doldurulup İmzalanacak; Müracaattan Sonra Sistem Kaydı İçin Müdürlüğümüzce Hazırlanacak İkinci Formunda İmzalanması Gerekmektedir.)

8- Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerinin Kimlik Fotokopileri

9- Yönetim Kurulu Güncel Yetki Belgesi ( Aslı veya Aslı gibidir Onaylı)

10- Banka Dekontu [Halk Bankası Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Döner Sermaye Hesabına İl Müdürlüğümüzden referans numarası alınarak yapılmaktadır.]

Dekont kooperatifin vergi numarası adına yatırılacaktır.

www.csb.gov.tr adresinde uygulamalar/müteahhit ve müellif bilgi sistemi/yambis vatandaş girişinden sonuçlar takip edilebilecektir.

NOT: Sadece geçici müteahhit tanımlamalarında vekaletname kabul edilebilmektedir. Vekaletname ile yapılan başvurularda vekaletname noter onaylı asıl belge olacak, vekaletnamede; "Yambis İşlemlerini Yürütmek Üzere" ibaresi bulunacaktır. İstenen evrakların başvuru sahipleri (Geçici ve gerçek kişiler, şirket müdürleri...) ile birlikte müdürlüğümüz personelleri tarafından incelenmesi gerekmektedir.

Müteahhitlik Yetki Belgesi Numarası Başvuru Formu için tıklayınız...

Geçici Müteahhitlik Yetki Belgesi Numarasının Kullanımına İlişkin Taahhütname için tıklayınız...